Spirit Painting

November 9th, 2018 - February 10th, 2019

Organized by Alejandro Romero and Ana Pérez Escoto

A group exhibition presenting works by:
Nina Beier, José León Cerrillo, Simon Fujiwara, Nathan Hylden, Christian Jankowski, Marie Lund, Benoît Maire, Elsa-Louise Manceaux,
Diego Salvador Ríos, Eduardo Sarabia, Alejandro Romero, Sangree, and Ariel Schlesinger.

Press release here